# Имя Уровень Ранг Статус
1 William Harris 26 Подполковник Офлайн
2 John Pardo 11 Майор Офлайн
3 Walther Schneider 17 Майор Офлайн
4 Henry Defside 8 Капитан Офлайн
5 Halfdan Horfager 15 Капитан Офлайн
6 Kayla Severide 24 Старший лейтенант Офлайн
7 Florence Clemento 23 Старший лейтенант Офлайн
8 William Maddison 2 Старший лейтенант Офлайн
9 Vladimir Doda 7 Лейтенант Офлайн
10 Murray Langford 23 Лейтенант Офлайн
11 Thomas Rassel 19 Лейтенант Офлайн
12 Kurt Hartmann 4 Лейтенант Офлайн
13 Stanley Wilkins 24 Младший лейтенант Офлайн
14 Kanto Howlx 11 Младший лейтенант Офлайн
15 Logan Shizzle 24 Младший лейтенант Офлайн
16 Gerrard Sundberg 13 Младший лейтенант Офлайн
17 Slobodan Miloshevich 5 Младший лейтенант Офлайн
18 Ethane White 28 Старший прапорщик Офлайн
19 Yamaguchi Alperti 23 Старший прапорщик Офлайн
20 Kostantin Alpert 10 Старший прапорщик Офлайн
21 Aleksey Rouse 6 Старший прапорщик Офлайн
22 Charles Roosevelt 48 Прапорщик Офлайн
23 Jeembo Morenno 24 Прапорщик Офлайн
24 Tony Silver 11 Прапорщик Офлайн
25 Dmitriy Kotov 18 Прапорщик Офлайн
26 Cake Anderson 4 Прапорщик Офлайн
27 Mikaela Hellrose 20 Прапорщик Офлайн
28 Matteo Woodson 14 Прапорщик Офлайн
29 Vitalii Bubenin 13 Прапорщик Офлайн
30 Frasco Melon 19 Прапорщик Офлайн
31 Haruki Rennenkampf 34 Прапорщик Офлайн
32 Danil Block 15 Прапорщик Офлайн
33 Mark Stasyk 8 Прапорщик Офлайн
34 John Wellow 9 Прапорщик Офлайн
35 Ben Taylor 14 Прапорщик Офлайн
36 Denis Samonio 13 Прапорщик Офлайн
37 Wolfgang Schweigsam 15 Прапорщик Офлайн
38 Ivan Aksenov 8 Прапорщик Офлайн
39 Morris Nelson 17 Прапорщик Офлайн
40 Itachi Moore 4 Прапорщик Офлайн
41 Fernando Martini 3 Старший сержант Офлайн
42 Roni Taylor 13 Младший сержант Офлайн
43 Nikita Faretti 23 Младший сержант Офлайн
44 Juseppe Losh 19 Курсант Офлайн